NOTÍCIAS

Declaració de la Societat Catalana de Sociolingüística sobre el tractament del català per el Regne d'Espanya / Declaration by the Catalan Society of Sociolinguistics on the treatment of Catalan by the Kingdom of Spain

DATA

04/07/2013

COMPARTILHAR

Declaració de la Societat Catalana de Sociolingüística sobre el tractament del català per el Regne d'Espanya / Declaration by the Catalan Society of Sociolinguistics on the treatment of Catalan by the Kingdom of Spain

(image)
"Declaració amb relació a l’ofensiva política contra l’ús de la llengua catalana per part dels organismes del Regne d’Espanya

En tant que societat científica que acull estudiosos de la sociolingüística de les terres de parla catalana, a la Societat Catalana de Sociolingüística li correspon informar a lacomunitat científica internacional que el Regne d’Espanya està incomplint en diversos conceptes els tractats internacionals que l’obliguen a protegir i respectar la diversitat cultural i lingüística i els drets de parlants de llengües minoritàries, especialment amb relació a la llengua catalana (...)"


"Declaration in relation to the political offensive against the use of Catalan by authorities of the Kingdom of Spain

The SOCS is a scientific society that brings together scholars in sociolinguistics from the Catalan-speaking territories. As such, we have felt that it is our duty to inform the scientific community that the Kingdom of Spain is in breach of several international treaties that concern the protection and respect of cultural and linguistic diversity as well as minority language rights, especially in relation to the Catalan language (...)"