Refundació del Simposi Català de Sociolingüística: Iniciativa Catalana de Sociolingüística

Publicado en Noticias

Arran de la celebració de l’SCS [Simposi Català de Sociolingüística] 1 i 2 (desembre de 2012 i abril de 2013 respectivament), ens plantegem reconsiderar tres aspectes: (1) l’abast del simposi; (2) la manca de recursos econòmics per dur a terme aquest projecte; (3) la producció científica dels participants. Els canvis, que explicarem a continuació donen al simposi un aire més proactiu, fet que ens han portat a readaptar-ne el nom i dir-ne Iniciativa Catalana de Sociolingüística (ICS).

En primer lloc, volem convidar a participar a l’ICS investigadors en l’àmbit de la sociolingüística catalana independentment de les metodologies de recerca emprades. Per tant, volem aplegar de manera activa i decidida estudis amb diferents perspectives metodològiques, tant qualitatives (les quals han tingut més pes fins ara a l’antic SCS) com quantitatives i mixed methods. Així mateix, volem combinar el simposi amb seminaris que permetin els estudiants i investigadors més novells intercanviar dades i presentar el seu projecte de recerca.

Discourse Hub: A new website to connect research and multilingual communities

Publicado en Noticias

DiscourseHubThe University of Jyväskylä’s Discourse Studies Research Team has recently announced the launch of a new website that brings together research and multilingual minority language communities to showcase creative uses of language in everyday life.

The website, Jyväskylä Discourse Hub includes

  • examples of community and research-led initiatives to increase awareness of language practices within minority and indigenous language communities,
  • an invitation for individuals, communities, and researchers to share their projects related to creative uses of language,
  • a clearinghouse for research that investigates the ways in which language practices change and how languages are managed and maintained in multilingual communities, and
  • responses to Frequently Asked Questions about Nexus Analysis, a discourse analytic framework taken up by the research team.

Declaració de la Societat Catalana de Sociolingüística sobre el tractament del català per el Regne d'Espanya / Declaration by the Catalan Society of Sociolinguistics on the treatment of Catalan by the Kingdom of Spain

Publicado en Noticias

SOCS
"Declaració amb relació a l’ofensiva política contra l’ús de la llengua catalana per part dels organismes del Regne d’Espanya

En tant que societat científica que acull estudiosos de la sociolingüística de les terres de parla catalana, a la Societat Catalana de Sociolingüística li correspon informar a lacomunitat científica internacional que el Regne d’Espanya està incomplint en diversos conceptes els tractats internacionals que l’obliguen a protegir i respectar la diversitat cultural i lingüística i els drets de parlants de llengües minoritàries, especialment amb relació a la llengua catalana (...)"


"Declaration in relation to the political offensive against the use of Catalan by authorities of the Kingdom of Spain

The SOCS is a scientific society that brings together scholars in sociolinguistics from the Catalan-speaking territories. As such, we have felt that it is our duty to inform the scientific community that the Kingdom of Spain is in breach of several international treaties that concern the protection and respect of cultural and linguistic diversity as well as minority language rights, especially in relation to the Catalan language (...)"