Paesaggio Linguistico della Migrazione - Istruzioni di pagamento

Publicado en Noticias de EDiSo

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

Se ha sollecitato una borsa EDiSo, non proceda al pagamento finché non avrà ricevuto una risposta.

Carta di credito (PayPal):

Tasas de inscripción

Per le altre opzioni:

IBAN: ES1721005037970200073306
BIC: CAIXESBBXXX (alternativa: CAIXESBB)
Banca: CAIXABANK, S.A.
Indirizzo: Tharsis s/n, 41008 Sevilla
Causale: Cognome, Nome

Per favore, mandi una copia della ricevuta a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Porti con sé la ricevuta originale del pagamento al congresso.

L'organizzazione si riserva il diritto di restituire la quota di iscrizione se, dopo avvenuto pagamento, la persona interessata richiedesse la restituzione nel caso di non poter assistere. Ad ogni modo, la restituzione avverrà dietro dichiarazione ufficiale della rinuncia nelle seguente modalità:
* Fino a 2 mesi precedenti l'inizio del congresso: 90% del totale pagato
* Da 2 mesi e fino a 2 settimane precedenti l'inizio del congresso: 50%
* A partire dalle 2 settimane precedenti l'inizio del congresso: 0%

La restituizione avverrà entro i 15 giorni lavorativi posteriori alla fine del congresso; il bonifico si farà a nome dell'interessato e nel conto corrente originale.

Paisatge Lingüístic de la Migració - Instruccions de pagament

Publicado en Noticias de EDiSo

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT

Si ha demanat una beca EDiSo, no realitzi el pagament fins rebre resposta.

Targeta de crèdit (PayPal):

Tasas de inscripción

Per a les altres opcions:

IBAN: ES1721005037970200073306
BIC: CAIXESBBXXX (alternativa: CAIXESBB)
Banc: CAIXABANK, S.A.
Adreça: Tharsis s/n, 41008 Sevilla
Referència: Cognom, Nom

Si us plau, enviï una còpia del justificant de pagament a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Porti el comprovant original de pagament al congrés.

L'organització es reserva el dret de retornar les taxes de la matrícula si, després d'haver estat ingressades per la persona interessada, aquesta sol·licités la seva devolució per no poder assistir per circumstàncies sobrevingudes. En tot cas, s'exigirà justificació documental de la renúncia i es reintegraran els següents percentatges segons el moment en el qual es demani la devolució:
* Fins a 2 mesos anteriors al començament del congrés: el 90% de l'import pagat
* De 2 mesos fins a 2 setmanes anteriors al començament del congrés: el 50%
* A partir de les 2 setmanes anteriors al començament del congrés: 0%

El reintegrament es gestionarà dins dels 15 dies laborals posteriors a la fi de l'esdeveniment i s'ingressarà a nom de l'impositor i en el compte original.