Simposium EDiSo 2014 - Seminaris

Publicado en Simposium 2014 - Català

Simposium584Seminari 1: Discurs, moviments i xarxes socials
Coordinació: Adil Moustaoui i Luisa Martín Rojo

En aquest seminari s'analitzaran diferents dimensions de com es conforma el discurs en i sobre les xarxes i moviments actuals de contestació social. Amb una perspectiva interdisciplinària, s'abordaran qüestions com: la conformació de les pràctiques comunicatives en aquests moviments socials i polítics, el paper del multilingüisme a la participació i internacionalització, la transformació de l'espai urbà i de l'espai polític a través de les pràctiques comunicatives, la comunicació en les xarxes socials virtuals, i finalment, el discurs (mediàtic, polític, parlamentari) sobre els moviments socials.

Com a principals i mai excloents temes del seminari, es valoraran les comunicacions que abordin les qüestions següents:

 • Com es vinculen les pràctiques comunicatives dels moviments socials amb els valors, ideologies i societats per les que lluiten?
 • Quin paper té el multilingüisme en el si dels moviments de contestació?
 • Com contribueixen les pràctiques comunicatives a la construcció de l'espai urbà i l'extensió de l'espai polític?
 • Quines són les claus de les representacions i contra-representacions discursives d'aquests moviments?
 • Quin ha estat el paper de les xarxes socials en relació a les qüestions plantejades en les preguntes anteriors?

El debat en el seminari s'articularà sobre aquestes qüestions i altres que sorgeixin en el curs de la discussió.


Simposium584Seminari 2: Discurs, humor i gènere
Coordinació: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. i Olga Cruz Moya

Aquest seminari pretén donar llum sobre el fet pragmàtic de l'humor, entès principalment com a manifestació discursiva. L'humor pot explicar-se per mitjà de diverses propostes lingüístiques, com la rellevància, la lingüística cognitiva o la Teoria General de l' Humor Verbal, alhora que poden oferir diferents explicacions psicològiques del seu ús (teoria de la descàrrega, teoria de la superioritat, teoria de la incongruència ). Així, s'abordaran els diversos acostaments a l'humor. D'altra banda, l'ús de l'humor desencadena diferències marcades per la variable gènere que evidencia comportaments diferents. De fet, l'humor és un fet pragmàtic que afecta variables socials com l'edat, el nivell sociocultural o el gènere. Diversos treballs, fonamentats en corpus, han evidenciat diferències en l'ús de l'humor marcades per la variable gènere, on cal tenir en compte aspectes com la identitat sexual, els estereotips o la conceptualització que es fa d'aquests aspectes en l'ús de l'humor.

Com a temes principals (encara que no excloents) es proposen els següents:

 • Es pot analitzar l' humor des del punt de vista lingüístic?
 • Com influeixen en aquest fet pragmàtic els gèneres i els textos de què es nodreix?
 • Quines diferències socials, cognitives o culturals s'observen en el seu ús?
 • Es pot ensenyar/aprendre com utilitza l'humor una determinada comunitat?
 • Utilitzen de la mateixa manera l'humor els homes i les dones? - Com contribueix l'humor a la construcció de la identitat de gènere?
 • Hi ha diferències en els discursos planificats humorístics - acudits, monòlegs, paròdies, etc. -. si s'atén a la variable gènere?
 • Si l’humor en la conversa espontània és una estratègia, com influeix el gènere en la seva utilització?
 • Es podrien considerar altres trets, com la igualtat social dels participants, l'edat o la classe social?
 • Hi ha variables socials, culturals, antropològiques, cognitives, biològiques o psicològiques que permetin fonamentar un comportament lingüístic diferenciat davant l'humor d'homes i de dones?

El debat està obert a aquests i a altres aspectes que sorgeixin durant el seminari. Seran benvingudes les contribucions que, al voltant del tema principal de la lingüística de l'humor, desenvolupin aspectes socials, cognitius o culturals.


Simposium584Seminari 3: Discurs i salut
Coordinació: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. i Antonio Bañón Hernández

Aquest seminari té com a objectiu conèixer algunes de les línies de recerca fonamentals entorn de l'anàlisi del discurs sobre la salut i sobre la malaltia. L'anàlisi, des de perspectives metodològiques diverses, de les diferents interaccions que es desenvolupen en contextos sociosanitaris serà un dels temes preferents. També serà abordada la representació discursiva que es fa de les persones amb determinades patologies en els mitjans de comunicació, en textos artístics, en el discurs judicial, educatiu o empresarial.

Com a principals (encara que no excloents) temes del seminari es valoraran les contribucions que tracten les següents qüestions:

 • Quin és el tractament mediàtic que s’atorga a la salut i la malaltia?
 • De quina manera es representen les diferents malalties en els mitjans de comunicació?
 • Quines diferències culturals intervenen en el discurs mediàtic entorn de la salut i la malaltia?
 • Quina imatge es proporciona als mitjans de comunicació de les persones amb alguna discapacitat?
 • Poder, gestió del coneixement i presa de decisions. Com s'articulen en la interacció metge - pacient?
 • El discurs de les campanyes sanitàries: Ideologia i construcció de l'audiència.
 • El valor de les narratives personals per a la re-definició de la malaltia i en la construcció de la identitat.
 • Hi ha diferències de gènere identificables en les narratives de malaltia?
 • Quina ha estat l'evolució del rol del malalt en funció dels nous discursos sobre salut i malaltia que sorgeixen a la Xarxa?

El debat en el seminari és obert a aquests aspectes i altres que puguin sorgir durant el curs de la sessió.


Simposium584Seminari 4: Discurs, multilingüisme i migracions
Coordinació: Clara Keating, Susana Martínez Guillem i Mohamed El-Madkouri

L'objectiu d'aquest seminari és analitzar els discursos de i sobre les migracions i les situacions de multilingüisme associades a la mobilitat i als moviments transnacionals contemporanis. Des d'una perspectiva interdisciplinària, s'abordaran qüestions com les ideologies i les polítiques lingüístiques, els règims d'ús, la distribució i la legitimació/deslegitimació del multilingüisme, les relacions entre les llengües locals i les llengües de mobilitat o migració. Amb això es pretén donar compte tant de les representacions discursives de les migracions, de la mobilitat, de les llengües i col·lectius migrants en l'espai públic, com de les pràctiques lingüístiques concretes en espais socials i institucionals, i dins i fora de les societats d’acollida.

Sense excloure altres temes, es valoraran les contribucions que abordin les qüestions següents:

 • Quines representacions discursives i pràctiques lingüístiques sorgeixen com a conseqüència dels nous moviments migratoris i d'altres fenòmens associats a les noves economies?
 • Quins valors i ideologies actuen sobre el reconeixement, la inversió en i la gestió dels repertoris multilingües de parlants en situacions de mobilitat i quines són les implicacions socials per a aquests parlants i per als seus col·lectius?
 • Com contribueixen les pràctiques comunicatives i lingüístiques a què sorgeixin xarxes entre els parlants en situació de migració o mobilitat, així com xarxes socials i organitzacions formals i informals de suport?
 • De quina manera les temporalitats dels moviments migratoris (ja siguin de curta, mitja o llarga durada) afecten a l'organització dels règims de multilingüisme i com es negocien aquests règims en espais concrets d'acció?
 • De quines formes la interacció entre llengua, raça/ètnia, classe social, gènere, religió i/o nacionalitat té implicacions sobre els règims de multilingüisme?

El debat en el seminari s'articularà sobre aquestes qüestions i altres que sorgeixin en el curs de la discussió.


Simposium584Seminari 5: Discurs i societat
Coordinació: Gloria Álvarez Benito i Carmen Gregori-Signes

La temàtica d’aquest seminari està oberta. El seminari reunirà aquelles contribucions que abordin temes relatius als estudis sobre Discurs i Societat, tals com discurs i mitjans de comunicació, discurs polític, discurs i educació, entre altres. L’objectiu d’aquest seminari és conèixer les línies de recerca, propostes d’anàlisi, i perspectives més rellevants dels temes plantejats.

Attachments:
Download this file (EDiSo_2014_ENVIAMENT_DE_RESUMS_CAT.pdf)Enviament de resums[ ]143 kB