Presentació

La iniciativa d'aquesta associació va sorgir del professor Teun A. van Dijk i, a partir d’aquí, es va crear un petit grup de treball que va iniciar el procés. El resultat és que, hores d’ara, l'Associació d'Estudis sobre Discurs i Societat, EDiSoja està registrada.

L'associació té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre  investigadors i investigadores, i entre grups de recerca nacionals i internacionals que estudien el discurs, des de diferents perspectives i amb diferents enfocaments, metodologies i objectius.

Es tracta de fomentar la circulació d'informació i la difusió del nostre treball, de trencar l’aïllament, de facilitar la formació, la col·laboració i l'exercici professional dels estudis del discurs, emfasitzant especialment els sectors més joves. Pel que fa a la relació amb la societat, volem contribuir a generar discurs i debat públic que promogui la presa de consciència sobre les relacions entre discurs, llenguatge i societat.

L'àmbit de l'associació és la Península Ibèrica i, quant a la comunicació interna, ens basarem en el principi de la intercomprensió, segons el qual cada persona s'expressa en la llengua que prefereixi en cada moment.

A més, s'ha dissenyat una estructura dinàmica i participativa, on tots i totes puguin trobar un lloc, en funció de la seva disponibilitat i de la seva iniciativa. De moment ja s'estan engegant distintes comissions de treball, en què ben aviat podran incorporar-s’hi els socis i les sòcies.

Com veieu estem encara als inicis, però ja hem començat a funcionar amb entusiasme. El mateix que us volem transmetre perquè us animeu a fer-vos socis/sòcies d’EDiSo. Les quotes de l'Associació són de 30, 20 o 10 euros anuals. Totes garanteixen l'afiliació i comporten els mateix tipus de drets i obligacions. Les quotes s’ajusten a distintes situacions, però cada soci podrà elegir lliurament la que s’ajusti més bé a les seves capacitats i situació. A la propera renovació anual, es podrà canviar  per qualsevol altra de les quotes vigents en aquell moment.

A la segona reunió fundacional, la Comissió Promotora va decidir nomenar Teun A. van Dijk primer soci d'honor de l'Associació. Reconeixement que es preveu als estatuts.

Por favor, haz login o regístrate en la web para poder publicar comentarios y participar más activamente. Después, refresca o vuelve a esta página. ¡Gracias!