Presentació

La iniciativa d'aquesta associació va sorgir del professor Teun A. van Dijk i, a partir d’aquí, es va crear un petit grup de treball que va iniciar el procés. El resultat és que, hores d’ara, l'Associació d'Estudis sobre Discurs i Societat, EDiSoja està registrada.

L'associació té com a finalitat fomentar l'intercanvi científic i la col·laboració interdisciplinària entre  investigadors i investigadores, i entre grups de recerca nacionals i internacionals que estudien el discurs, des de diferents perspectives i amb diferents enfocaments, metodologies i objectius.

Presentación

La iniciativa para esta asociación surgió del profesor Teun A. van Dijk, y se reunió entonces un pequeño grupo de trabajo que inició el proceso. El resultado es que hoy la Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad, EDiSo, ya está registrada.

La asociación tiene como fin fomentar el intercambio científico y la colaboración interdisciplinar entre aquellos investigadores e investigadoras y entre grupos de investigación nacionales e internacionales que estudian el discurso, desde distintas perspectivas y con distintos enfoques, metodologías y objetivos.

Apresentação

A iniciativa para esta associação surgiu do Professor Teun A. van Dijk, tendo sido então formado um pequeno grupo de trabalho para iniciar o processo. Neste momento, a Associação de Estudos sobre Discurso e Sociedade, EDiSo, já está registada.

A Associação tem como objetivo fomentar o intercâmbio científico e a colaboração interdisciplinar entre investigadores/as e entre grupos de investigação nacionais e internacionais que estudam o discurso, a partir de perspetivas distintas e com enfoques, metodologias e objetivos distintos.

Aurkezpena

Ekimen hau Teun A. van Dijk irakaslearen eskutik etorri zen eta jarraian lan talde txiki bat osatu zen prozesuari hasiera emateko. Honen ondorioz, EDiSo elkartea badago jadanik erregistratuta.

Elkartearen helburuak zientzia trukea eta diskurtsoa aztertzen dituzten ikertzaile eta nazioarteko eta estatuko taldeen disziplina arteko lankidetza bultzatzea ditugu. Ikertzaile eta talde hauek, hala ere, abiapuntu, metodologia eta helburu desberdinak izan ditzakete.