NOTICIAS

Publicacions sobre llenguatge inclusiu, immigració i diversitat cultural, de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual

FECHA

15/07/2013

COMPARTIR

Publicacions sobre llenguatge inclusiu, immigració i diversitat cultural, de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual

(image) La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual ha elaborat dos documents adreçats fonamentalment als mitjans de comunicació però també a les institucions, a les persones que generen opinió pública i al conjunt de la població, amb l’objectiu d’analitzar les expressions que actualment s’utilitzen a la ràdio i a altres mitjans per definir les minories ètniques, la immigració i la població estrangera, per tal de determinar fins a quin punt es fonamenten en el llenguatge de l’odi i/o del racisme modern -o fins i tot el reforcen-, o bé contribueixen al reconeixement i a la inclusió de les persones immigrants i de les minories ètniques.

El primer document, El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya. Reflexions per a la consecució d’un llenguatge inclusiu, és la suma del treball de recerca previ a l’elaboració de la Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia.

El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya. Reflexions per a la consecució d’un llenguatge inclusiu és un document de caràcter reflexiu i conté les bases teòriques sobre les quals es fonamenta tot el treball. Hi trobareu també:

  • una presentació del corpus utilitzat i una justificació del mitjà escollit (radiofònic, tot i que la majoria d’anàlisis i de comentaris es poden extrapolar als altres mitjans);
  • una explicació exhaustiva dels fets que han generat les notícies que s’hi analitzen, del debat que han originat i dels comentaris que han suscitat, i que també hi són analitzats;
  • una anàlisi del discurs sobre immigració i una anàlisi dels discursos polítics i mediàtics, i
  • eines d’anàlisi i d’interpretació.

Pel que fa a les bases teòriques, hem utilitzat, entre d’altres, els conceptes llenguatge de l’odi (Noriega i Iribarren, 2009) i racisme modern (Entman, 1992), que ens han portat a detectar, en el discurs radiofònic analitzat, uns elements bàsics –una essencialització de la immigració, la vinculació de la immigració amb el conflicte, sumada a una forta islamofòbia, el binarisme nosaltres-ells–, sobre els quals hem establert els blocs en què es divideix la Guia de llenguatge inclusiu.

La Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia conté vuit apartats: els quatre indicats amb la lletra “e” es refereixen als aspectes que cal evitar, i cadascun d’ells té el seu correlatiu, on s’indiquen els aspectes que cal potenciar i que porten la lletra “p” en el subtítol corresponent.

La Guia recomana utilitzar un lèxic acurat i precís, i suggereix una relació de termes acurats/inclusius per tal d’anar eliminant aquelles expressions que es consideren rebutjables pel seu caràcter ofensiu, excloent o discriminatori.

Aquests documents són una eina de treball oberta a noves aportacions que esperem que us siguin d’utilitat i us permetin obrir línies de reflexió per evitar un llenguatge discriminador, per la qual cosa us agrairem que en feu la màxima difusió possible.

Carme Figueras i Siñol
PresidentaBarcelona, 15 de juliol de 2013
Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual