NOTICIES

Massip i Bastardas (eds.): Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat

DATA

01/06/2015

COMPARTIR

Massip i Bastardas (eds.): Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat

(image) Massip, À. i Bastardas, A. (eds.): COMPLÈXICA. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015.

El triangle llengua-comunicació-societat emmarca els fenòmens més característics del pla sociohumà i, per avançar en el coneixement del seu funcionament, cal desafiar les aproximacions tradicionals i les més formalitzadores a favor d’enfocaments complèxics, transdisciplinaris i qualitatius integrats.

Atesa la gran diversitat cognitiva i cultural dels humans, com també de les seves especificitats emocionals i comportamentals, tenim el repte d’intentar construir un cos teòric i metodològic adequat a les propietats característiques dels fenòmens humans per avançar cap a una sociocomplexitat cognitivoemotiva.

Aquest volum vol posar en relació el cervell, la societat i la llengua, tres sistemes complexos adaptatius íntimament imbricats que són a la base de la comunicació humana. La principal aportació de l’obra rau en el fet que els autors aborden diverses temàtiques des d’una visió holística i complèxica emfasitzant les interrelacions i els fenòmens emergents.

Índex

Introducció, per Àngels Massip i Bonet, Albert Bastardas i Boada

PRIMERA PART. LES XARXES I ELS SISTEMES COMPLEXOS
1. Enfrentando a la complejidad: predecir vs. adaptar, Carlos Gershenson
2. Una comunicació sense informació basada en vivències, Òscar Vilarroya

SEGONA PART. ÉSSER HUMÀ: COMUNICACIÓ
3. Educació, emoció, complexitat, Pere Darder
4. Emocions i significat: vers una humanització de l’entorn, Enric Puig Giralt
5. La conversa com a funció emergent, Xavier Martorell Fabregat
6. Mitjans de comunicació, processos de socialització i educació formal des
de la complexitat sociocognitiva, Magdalena Albero Andrés
7. Ètica i avenços en el món actual, Federico Mayor Zaragoza

TERCERA PART. LLENGUA I COMPLEXITAT
8. L’autoorganització en grups comunicatius: el sorgiment de la coordinació, les referències compartides i la intel·ligència col·lectiva, Francis Heylighen
9. La complexitat borrosa del llenguatge, Frederic Munné
10. L’emergència de la complexitat en el llenguatge. Una perspectiva evolutiva, Salikoko S. Mufwene
11. La complexitat del llenguatge en tots els nivells: dels gens a l’espècie, Lluís Barceló-Coblijn
12. Lingüística i ciències de la comunicació: sociocomplèxica com a perspectiva integradora, Albert Bastardas i Boada
13. El llenguatge com a sistema complex adaptatiu (CAS): cap a una lingüística integrativa, Àngels Massip i Bonet
14. Sociolingüística: per una mirada complèxica, Albert Bastardas i Boada
15. La ecología de presiones: Una herramienta para el análisis del proceso de mantenimiento-desplazamiento de lenguas desde el punto de vista de la complejidad, Roland Terborg y Laura García Landa
16. Reflexions sobre la situació sociolingüística gallega des del paradigma de la complexitat, Sabela Labraña

Més informació: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08148