NOTICIES

First call for collective contributions Primera llamada a contribuciones colectivas

DATA

23/11/2022

COMPARTIR

First call for collective contributions  Primera llamada a contribuciones colectivas

Enviament de propostes

 

S’acceptaran propostes de taules rodones, tallers, panells temàtics, sessions d’anàlisi

de dades, comunicacions lliures i altres formats d’activitats. L’enviament de les

propostes s’haurà de realitzar a través de l’enllaç següent:

https://forms.gle/XWKfZhW3cSRGnKhe9

 

 

Les propostes hauran de contenir les següents informacions:

1. Tipus d’activitat (panell, taller, taula rodona o un altre tipus d’activitat).

2. Coordinador/a de l’activitat.

3. Títol.

4. Resum dels objectius, contingut i enfocament de l’activitat (màxim 300

paraules).

5. Especificar si es tracta d’una activitat oberta o tancada, és a dir, si la proposta

ja inclou totes les contribucions o bé si es deixa espai obert perquè s’hi puguin

sumar altres contribucions individuals posteriorment, en la segona

convocatòria.

6. En el cas d’activitats obertes, cal especificar quantes contribucions es poden

acceptar en la segona convocatòria.

7. En el cas de tallers o de sessions d’anàlisis de dades, cal especificar el tipus de

contribució que els participants hauran d’enviar en la segona convocatòria.

 

Per a l’elaboració de les propostes, és important tenir en compte el següent:

● S’han establert franges de 2h per a les activitats col·lectives.

● En el cas dels panells temàtics, hauran de comptar amb un mínim de 3 i un

màxim de 5 contribucions. Per tal de fomentar la interacció i l’intercanvi

d’idees durant el Simposi, es recomana que tots els panells temàtics

incloguin, entre les 3-5 contribucions, la figura d’un/a discussant. Si es

plateja un panell amb més de 5 contribucions, es recomana especificar que

es tracta d’un panell doble per al qual es requerirà la reserva de dues

franges horàries.

 

Calendari:

https://simposioediso2023.wordpress.com/dates/

 

---

 

SUBMISSION GUIDELINES

 

The conference includes different activity formats such as round tables, workshops, panels,

data analysis sessions or individual papers. Please use the following link to submit your

proposed activity:

https://forms.gle/XWKfZhW3cSRGnKhe9

 

Submissions should detail the following information:

1. Type of activity proposed (e.g, panel, workshop, round table or data analysis

session).

2. Activity coordinator.

3. Title.

4. Abstract including objectives, rationale and approach of the activity (300 words max).

5. Please indicate if the activity is open for people to submit individual contributions

during the second call for papers or, if instead, it is a closed activity because the

coordinator already has a list of participants who have agreed to contribute.

6. If the activity is open, please indicate the number of contributions that can be

accepted in the second call for papers.

7. In case of workshops or data analysis sessions, please indicate the type of

contribution that participants will have to submit during the second call for papers.

 

Please keep in mind the following when preparing your proposed activity:

● All collective activities will be allocated 2-hour slots.

● In case of panels, these should include 3-5 contributions each. In order to create

opportunities for exchange and dialogue at the Symposium, we recommend panel

coordinators to include a discussant among the 3-5 contributions. If panel

coordinators plan for the panel to include more than 5 contributions, they should

specify that the proposal is for a double panel so that two 2-hour slots can be

booked.

 

Timeline:

https://simposioediso2023.wordpress.com/dates/

----
 

Envio de propostas

 

Serão recebidas propostas de mesas redondas, oficinas, painéis temáticos, sessões

de análise de dados, comunicações livres e outros formatos de atividades. O envio de

propostas deve ser feito no seguinte link:

https://forms.gle/XWKfZhW3cSRGnKhe9

 

As propostas devem incluir as seguintes informações:

1. Tipo de atividade (painel, oficina, mesa redonda ou outro tipo de atividade).

2. Coordenadore da atividade.

3. Título.

4. Resumo dos objetivos, conteúdo e enfoque da atividade (máximo de 300

palavras).

5. Definição sobre a natureza (aberta ou fechada) da atividade, isto é, se a

proposta já inclui todas as contribuições ou se há espaço aberto para que

trabalhos individuais se inscrevam na segunda convocatória.

6. No caso de atividades abertas, especificar quantas contribuições podem ser

aceitas para a atividade na segunda convocatória.

7. No caso de oficinas ou sessões (abertas) de análise de dados, especificar o

tipo de contribuição que participantes deverão enviar para a atividade na

segunda convocatória.

 

Para a elaboração das propostas, é importante considerar:

● As atividades coletivas devem ter duração de duas horas.

● No caso dos painéis temáticos, deverão contar com no mínimo três e no

máximo cinco contribuições. Para fomentar a interação e o intercâmbio de

ideias durante o simpósio, recomenda-se que todos os painéis temáticos

prevejam, dentro desse limite de construbuições, uma pessoa com a função de

debatedora. Para proposta de painel com mais de cinco contribuições, deve-se

especificar que se trata de um painel duplo, caso em que será necessária a

reserva de dois horários (de duas horas cada).

 

Calendário:

https://simposioediso2023.wordpress.com/dates/

----
 

Envío de propuestas

 

Se aceptarán propuestas de mesas redondas, talleres, paneles temáticos, sesiones de

análisis de datos, comunicaciones libres y otros formatos de actividades. El envío de

propuestas deberá realizarse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/XWKfZhW3cSRGnKhe9

 

Las propuestas deberán contener las siguientes informaciones:

1. Tipo de actividad (panel, taller, mesa redonda u otro tipo de actividad).

2. Coordinador/a de la actividad.

3. Título.

4. Resumen de los objetivos, contenido y enfoque de la actividad (máximo 300

palabras).

5. Especificar si se trata de una actividad abierta o cerrada, esto es, si la

propuesta ya incluye todas las contribuciones o si se deja espacio abierto para

que se puedan sumar otras individuales posteriormente, en la segunda

convocatoria.

6. En el caso de actividades abiertas, especificar cuantas contribuciones se

pueden aceptar en la segunda convocatoria.

7. En el caso de talleres o sesiones de análisis de datos, especificar el tipo de

contribución que los participantes deberán de enviar en la segunda

convocatoria.

 

Para la elaboración de las propuestas, es importante tener en cuenta lo siguiente:

● Se han establecido franjas de 2h para las actividades colectivas.

● En el caso de los paneles temáticos, deberán contar con un mínimo de 3 y un

máximo de 5 contribuciones. Para fomentar la interacción y el intercambio de

ideas durante el simposio, se recomienda que todos los paneles temáticos

incluyan, entre dicho número de contribuciones, la figura de un/a discussant. Si

se planea un panel con más de 5 contribuciones, se recomienda especificar

que se trata de un panel doble para el que se requerirá la reserva de dos

franjas horarias.

 

Calendario:

https://simposioediso2023.wordpress.com/dates/